Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vg023300/www_root_zookosice/OLDweb/mysql.php on line 2
ZOO Košice

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

                   

Vítanie žeriavov

Tradičné podujatie pri príležitosti Dňa vtákov, ktorého hlavným cieľom je propagovať ochranu prírody a najmä vtáctva v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky, sa uskutočnilo 30. marca na náučnom chodníku Vtáčím rajom a v areáli Senianskeho kaštieľa. V infostánku SOS/Birdlife Slovensko aj pri pozorovaní vtákov na rozľadniach sa okolo 1500 návštevníkov dozvedelo o význame tohto jedinečného územia, ochrane prírody, dôležitosti mokradí a pozorovali množstvo migrujúcich vtákov. Zvyčajným spestrením programu boli tvorivé dielne pre deti, ktoré pripravili občianske združenia, Slovenský červený kríž, ale aj jednotlivci či sponzori. Veľký úspech mal stánok ZOO Košice, ktorý propagoval záchranu pôvodných druhov zvierat v rámci projektu prihraničnej spolupráce ZOO4NAT programu Interreg.

 

Welcoming of the cranes

On September 30th took on educational trail Bird paradise and in the compound of fort Senné place traditional event in the occasion of Bird Day. The main aim of the event is to promote nature conservation, especially of birds in Protected area Senné ponds. Around 1 500 visitors got in info of BirdLife Slovakia and during birdwatching on the observation towers acquainted with importance of this unique area, nature conservation, importance of the wetlands. They also watched migrating birds. Creative workshops for the children prepared by citizens´ associations, individuals and sponsors were diversification of the program. The exhibition stand of Košice Zoo, which promoted saving of native animal species within project cross-border cooperation ZOO4NAT  within programme Interreg, had a great success.

 

A darvak köszöntése

A Madarak Napja alkalmából szervezett hagyományos rendezvény, melynek fő célja a természetvédelem, s ezen belül főleg a madarak védelmének a népszerűsítése a Szennai halastavak (Senianske rybníky) madárvédelmi területen, március 30-án került megrendezésre. Helyszíne a Madárparadicsom tanösvény és a Szennai kastély volt. Az SOS/Birdlife Slovensko tájékoztatási pontnál és a helyi madárleseknél tartózkodó mintegy 1500 látogató tájékoztatást kapott ennek az egyedi madárvédelmi területnek a jelentőségéről, a természetvédelemről, a mocsarak fontosságáról és egyidejűleg rengeteg vonuló madarat is megfigyelhettek. A program színesítését szolgálták a gyerekek számára rendezett alkotóműhelyek, amelyeket a polgári egyesületek, a Szlovák Vöröskereszt, de egyének és szponzorok is támogattak. A Kassai Állatkert standja váltott ki rendkívül nagy érdeklődést, amely az őshonos állatfajok védelmét népszerűsítette a ZOO4NAT Interreg program keretében megvalósított határon átnyúló projektje keretében.

 

 

 

Naša spolupráca so ZOO Budapešť..

Centrálna časť košickej Zoologickej záhrady v tomto roku dostane novú tvár. Za chovným zariadením gibonov zlatolícich už teraz môžu návštevníci pozorovať čulý stavebný ruch. Súvisí s realizáciou projektu slovensko-maďarskej prihraničnej spolupráce v rámci programu Interreg zameraného na ochranu pôvodnej fauny. Už júni vďaka tomu ZOO otvorí interaktívny náučný chodník Lužný les, ktorý prechádza prirodzeným biotopom horského lužného lesa. Na 140 metroch stretnú návštevníci okrem iného nadživotné 3D modely plazov a obojživelníkov. Súčasťou chodníka budú aj interaktívne tabule a vyhliadkové terasy, z ktorých budú môcť návštevníci pozorovať tahry či plameniaky. Len pár desiatok metrov odtiaľ rastú ukážkové terária pre pôvodné druhy plazov a obojživelníkov. Súčasťou projektu sú tiež tri voliéry, ktoré pribudli v areáli ZOO vlani. Rozpočet projektu Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre ochranu pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch pre ZOO Košice predstavuje 542 tisíc eur. Hlavným partnerom tohto projektu je ZOO Budapešť, ktorá prostriedky z fondov EU využije na rekonštrukciu záchranného a rehabilitačného centra. Pred tromi rokmi sme otvorili chovné zariadenie pre kozorožce sibírske, ktoré sme taktiež financovali z prostriedkov EU v rámci prihraničnej slovensko-maďarskej spolupráce.

Our cooperation with Budapest Zoo

Central part of Košice Zoo will get in this year new face. Behind the breeding facility of Yellow-cheeked Gibbon can in this period tourists observe lively building activity. It is connected with implementation of cross-border Slovak - Hungarian project of Interreg program focused on conservation of native fauna. Our Zoo will open thanks to that already in June interactive educational trail Bottomland forest, which goes through the natural biotope of montane bottomland forest. Trail will be 140 m long and the visitors will see there e. g. over life sized 3D models of reptiles and amphibian. The part of the trail will also be the interactive board and observation terraces, from which the visitors will be able to watch the tahrs and flamingos. Only few dozen meters from the educational trail are growing the demonstration terarriums for native reptile and amphibian species. Within the project were already in the last year in the area of Zoo built three aviaries. The budget of the project Slovak and Hungarian Zoos for conservation of native fauna along the border regions is for Košice Zoo 542 thousand euros. Lead beneficiary of the project is Budapest Zoo, which will use the resources from EU funds on reconstruction of the rescue and rehabilitation centre.Three years ago we opened the breeding facility for Siberian Ibexes, which was also financed from EU funds within Slovak - Hungarian cross-border cooperation.    

 

 

 

 

Stretnutie projektových tímov

V dňoch 22. a 23. novembra sa v košickej Zoologickej záhrade na svojom druhom stretnutí zišli projektové tímy projektu ZOO4NAT. Obe strany konštatovali, že aktivity projektu postupujú v súlade s harmonogramom, aj keď  plánovaný rozpočet nebude v prvom roku implementácie z objektívnych príčin úplne vyčerpaný. Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka stavieb – voliér, chovného zariadenia pre plazy a náučného chodníka Lužný les. Hlavný partner (ZOO Budapešť)  a partner (ZOO Košice) sa v druhej časti dvojdňového rokovania zamerali na aktivity súvisiace so spoločným vzdelávaním a marketingovou stratégiou.

Consortium meeting

On November 22nd and 23rd organized Košice Zoo second consortium meeting of ZOO4NAT project. Both parties stated, that project activities continue in compliance with schedule, although planned budget won´t be in the first implementation year from the objective causes depleted. The part of the meeting was also inspection of the constructions - aviaries, breeding facility for reptiles and education trail Bottomland forest. Lead beneficiary (Budapest Zoo) and beneficiary (Košice Zoo) focused in the the second day of the meeting on activities related with joint education and marketing strategy. 

 

 

Oslávili sme sviatok zvierat

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku
 
parking.kosice.sk