Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vg023300/www_root_zookosice/OLDweb/mysql.php on line 2
ZOO Košice

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

                   

 

Naša spolupráca so ZOO Budapešť

Centrálna časť košickej Zoologickej záhrady v tomto roku dostane novú tvár. Za chovným zariadením gibonov zlatolícich už teraz môžu návštevníci pozorovať čulý stavebný ruch. Súvisí s realizáciou projektu slovensko-maďarskej prihraničnej spolupráce v rámci programu Interreg zameraného na ochranu pôvodnej fauny. Už júni vďaka tomu ZOO otvorí interaktívny náučný chodník Lužný les, ktorý prechádza prirodzeným biotopom horského lužného lesa. Na 140 metroch stretnú návštevníci okrem iného nadživotné 3D modely plazov a obojživelníkov. Súčasťou chodníka budú aj interaktívne tabule a vyhliadkové terasy, z ktorých budú môcť návštevníci pozorovať tahry či plameniaky. Len pár desiatok metrov odtiaľ rastú ukážkové terária pre pôvodné druhy plazov a obojživelníkov. Súčasťou projektu sú tiež tri voliéry, ktoré pribudli v areáli ZOO vlani. Rozpočet projektu Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre ochranu pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch pre ZOO Košice predstavuje 542 tisíc eur. Hlavným partnerom tohto projektu je ZOO Budapešť, ktorá prostriedky z fondov EU využije na rekonštrukciu záchranného a rehabilitačného centra. Pred tromi rokmi sme otvorili chovné zariadenie pre kozorožce sibírske, ktoré sme taktiež financovali z prostriedkov EU v rámci prihraničnej slovensko-maďarskej spolupráce.

Our cooperation with Budapest Zoo

Central part of Košice Zoo will get in this year new face. Behind the breeding facility of Yellow-cheeked Gibbon can in this period tourists observe lively building activity. It is connected with implementation of cross-border Slovak - Hungarian project of Interreg program focused on conservation of native fauna. Our Zoo will open thanks to that already in June interactive educational trail Bottomland forest, which goes through the natural biotope of montane bottomland forest. Trail will be 140 m long and the visitors will see there e. g. over life sized 3D models of reptiles and amphibian. The part of the trail will also be the interactive board and observation terraces, from which the visitors will be able to watch the tahrs and flamingos. Only few dozen meters from the educational trail are growing the demonstration terarriums for native reptile and amphibian species. Within the project were already in the last year in the area of Zoo built three aviaries. The budget of the project Slovak and Hungarian Zoos for conservation of native fauna along the border regions is for Košice Zoo 542 thousand euros. Lead beneficiary of the project is Budapest Zoo, which will use the resources from EU funds on reconstruction of the rescue and rehabilitation centre.Three years ago we opened the breeding facility for Siberian Ibexes, which was also financed from EU funds within Slovak - Hungarian cross-border cooperation.    

 

 

 

 

Stretnutie projektových tímov

V dňoch 22. a 23. novembra sa v košickej Zoologickej záhrade na svojom druhom stretnutí zišli projektové tímy projektu ZOO4NAT. Obe strany konštatovali, že aktivity projektu postupujú v súlade s harmonogramom, aj keď  plánovaný rozpočet nebude v prvom roku implementácie z objektívnych príčin úplne vyčerpaný. Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka stavieb – voliér, chovného zariadenia pre plazy a náučného chodníka Lužný les. Hlavný partner (ZOO Budapešť)  a partner (ZOO Košice) sa v druhej časti dvojdňového rokovania zamerali na aktivity súvisiace so spoločným vzdelávaním a marketingovou stratégiou.

Consortium meeting

On November 22nd and 23rd organized Košice Zoo second consortium meeting of ZOO4NAT project. Both parties stated, that project activities continue in compliance with schedule, although planned budget won´t be in the first implementation year from the objective causes depleted. The part of the meeting was also inspection of the constructions - aviaries, breeding facility for reptiles and education trail Bottomland forest. Lead beneficiary (Budapest Zoo) and beneficiary (Košice Zoo) focused in the the second day of the meeting on activities related with joint education and marketing strategy. 

 

 

Oslávili sme sviatok zvierat

ZOO  Košice oslávila  vo štvrtok 4. októbra  Svetový deň zvierat. Pri tejto príležitosti  pokrstila mláďatko makaka magota úspešná a mimoriadne obľúbená youtuberka Lady Zika. Na oslavách sa zišli žiaci škôl, študenti, rodiny s deťmi, tiež adoptívni rodičia, ktorým sme v rámci programu odprezentovali projekt slovensko-maďarskej prihraničnej spolupráce ZOO4NAT, jeho aktivity a význam záchrany pôvodných druhov.

We celebrated Animal Day

Košice Zoo celebrated on Thursday October 4th World Animal Day. On this occasion we gave the name to the young Barbary Macaque. The celebration attended the pupils of primary schools, students, families with children and also sponsors, whom we presented within the program the project of Slovak - Hungarian cross-border cooperation ZOO4NAT, its activities and meaning of native species conservation.

 

 

Upozornili sme na ohrozené druhy zvierat

Desať rokov chovu tučniakov si v sobotu 15. septembra pripomenula košická Zoologická záhrada. Päť tohtoročných mláďat dostalo krstných rodičov z tímu HC Košice, ktorý viedol kapitán košických hokejistov a reprezentant Slovenska Laco Nagy. Aj túto udalosť využila ZOO Košice na prezentáciu projektu ZOO4NAT. Pripomenula, že nielen tučniaky jednopáse z Južnej Ameriky patria medzi ohrozené, ale že aj v našej tesnej blízkosti sú zvieratá, ktoré miznú pred očami a potrebujú našu pomoc. 

We drew attention to endangered animal species

Košice Zoo commemorated on Saturday September 15th ten years of penguin breeding. The ice hockey players of HC Košice team led by captain and Slovak national team member Laco Nagy gave the names to the five this year´s youngs. Košice Zoo used also this event for presentation of ZOO4NAT project. We reminded, that not only Humboldt Penguins from South America belong to the endangered species, but also in our close proximity are animals, which disappear and need our help.  

  

Projekt sme predstavili na Veľkom festivale maskotov

Vyše štyri a pol tisíc návštevníkov pritiahol do našej zoo v nedeľu 9. septembra šiesty ročník Veľkého festivalu maskotov. Z rozprávkových postavičiek sa tešili najmä deti. Užívali si s nimi tanec, fotenie, zábavu. Cestu do zoo merali rodičia s deťmi z celého  Slovenska, ale aj z Maďarska. Prezentácia aktivít projektu, najmä Náučný chodník Lužný les s 3 D modelmi zvierat v nadživotnej veľkosti, vyvolal medzi nimi veľký záujem.

We presented the project at Big festival of mascots

6th year of Big festival of mascots attracted on September 9th more than 4,5 thousand visitors. From fairy-tale characters were particularly pleased the children. They enjoyed the dance with them and taking pictures with them. The event attended the parents with children from whole Slovakia, but also from Hungary. Presentation of project activities, especially education trail Bottomland forest with 3D animal models in over life size, aroused among them great interest.

 

 

Otváracia konferencia k projektu ZOO4NAT

Zoologická záhrada Košice zorganizovala v dňoch 28. – 29. mája medzinárodnú otváraciu  konferenciu k projektu Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch – ZOO4NAT. V januári ho začali implementovať ZOO Budapešť ako hlavný partner a ZOO Košice ako partner v rámci programu Interreg. Rozpočet projektu predstavuje 1,215 milióna eur. ZOO Košice sa bude na čerpaní rozpočtu podieľať sumou 541 tisíc eur, s 5-percentnou spoluúčasťou. Ďalších 10 percent pokryje zo svojho rozpočtu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. ZOO Budapešť sa bude na čerpaní projektu podieľať sumou takmer 675 tisíc eur. Implementácia projektu je naplánovaná na 20 mesiacov, projekt sa má ukončiť v auguste roku 2019. Dvojdňová konferencia sa venovala cieľom projektu. Prezentácie a prednášky vychádzali zo základnej myšlienky projektu, a to je zvýšiť atraktivitu turistického ruchu a vzdelávacími aktivitami zvýšiť povedomie na ochranu prírodných hodnôt a pôvodných druhov zvierat v prihraničných regiónoch. ZOO Budapešť v rámci aktivít projektu vybuduje záchranné a rehabilitačné centrum  na záchranu chránených druhov vtákov, malých cicavcov a plazov. V ZOO Košice pribudne ukážka biotopu lužného lesa, pričom ZOO využije pri vybudovaní rovnomenného náučného chodníka priestor s pôvodným biotopom mokradí. Súčasťou projektu budú aj tri nové voliéry pre rehabilitované vtáky, tiež nové chovné zariadenie pre pôvodné druhy plazov a obojživelníky.  Pribudnú aj ich nniekoľkonásobne zväčšené 3D modely, interaktívne tabule, mobilné vzdelávacie aplikácie pre deti, či vzdelávacie filmy. Organizátori spojili druhý deň konferencie s výjazdom do národnej prírodnej rezervácie európskeho významu Senianskych rybníkov, kde hniezdi 50 druhov vtákov a ďalších 160 druhov tu má migračnú trasu. Táto lokalita spolu s Tajbou, ktorá je jednou z posledných útočísk korytnačky močiarnej na Slovensku, sa stane základom pre výrobu vzdelávacieho filmu. Súčasťou tohto podujatia  bola tlačová konferencia.

ZOO4NAT Opening Conference

ZOO Košice organized an international opening conference on the project of Slovak and Hungarian Zoological Gardens for the preservation of the original fauna in the border regions - ZOO4NAT on May 28-29. It has started implementing in Budapest ZOO as the main partner and ZOO Košice as an Interreg partner. The budget of the project is 1.215 million euros. ZOO Košice will benefit from a budget of 541 thousand euros, with a 5% share. Another 10 percent will cover the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic from its budget. Budapest Zoo will take part in the project with almost € 675,000. The implementation of the project is scheduled for 20 months, and the project is due to end in August 2019. The two-day conference devoted to the project's goal. Presentations and lectures were based on the basic idea of ​​the project, namely to increase the attractiveness of tourism and educational activities to raise awareness of the protection of natural values ​​and the original animal species in border regions. Budapest ZOO will build a rescue and rehabilitation center for the conservation of protected species of birds, small mammals and reptiles in the framework of the project's activities. At ZOO Košice will be added a demonstration of the habitat of the floodplain forest, while the ZOO will use the original wetland habitat for the construction of the educational walkway with the same name. The project will also include three new aviaries for rehabilitated birds, as well as new breeding equipment for native species of reptiles and amphibians. There will be added several-fold expanded 3D models of these animals, interactive boards, mobile educational apps for children, and educational films. The organizers joined the second day of the conference with an excursion into the National Nature Reserve of European significance - Senian Ponds, where 50 species of birds nest and another 160 species have a migratory routes. This site, together with Tajba, which is one of the last location of the European Pond Turtle in Slovakia, will become the basis for the production of educational film. A press conference was part of this event.

 

ZOO KOŠICE USPELA SO ŠTVRTÝM PROJEKTOM PRIHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

ZOO4NAT SKHU/1601/1.1/051

 Zoologická záhrada Košice začala v tomto roku implementovať v poradí už štvrtý projekt prihraničnej slovensko-maďarskej spolupráce. V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 uspela s projektom „Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch", ZOO4NAT. Kód projektu je SKHU/1601/1.1/051. Participujú na ňom dve ZOO, a to Zoologická záhrada Budapešť ako hlavný partner a Zoologická záhrada Košice ako partner.

Rozpočet projektu ZOO4NAT predstavuje 1,215 mil. eur. ZOO Košice sa bude na čerpaní rozpočtu podieľať  čiastkou 541 tisíc eur s 5-percentnou spoluúčasťou a ZOO Budapešť ako hlavný partner preinvestuje takmer 675 tisíc eur. Implementácia projektu je naplánovaná na 20 mesiacov. 
 Cieľom projektu  je zvýšiť atraktivitu turistického ruchu v prihraničných oblastiach oboch susedských štátov.  Projekt vychádza z myšlienky ochrany pôvodnej fauny Karpát a prostredníctvom aktivít sa zameriava na zvýšenie verejného povedomia o ochrane prírody, jej hodnôt a na záchranu pôvodných druhov zvierat v prihraničných regiónoch. Jedným z hlavných výstupov ZOO Budapešť je záchranné centrum a prezentačné zariadenie na chov chránených druhov vtákov, malých cicavcov a plazov. ZOO Košice vďaka projektu dostane novú tvár na dvoch miestach. V centrálnej zóne, kde sa nachádza biotop lužného lesa, vznikne rovnomenný náučný chodník. Jeho súčasťou budú altánky, vzdelávacie tabule a niekoľkonásobne zväčšené 3D modely plazov a obojživelníkov. V tesnej blízkosti vyrastú tiež tri nové voliéry pre rehabilitované vtáky.  V dosahu asi dvesto metrov, v okolí súčasného chovného zariadenia pre surikaty, pribudnú na 80-tich štvorcových metroch chovné zariadenia pre plazy a obojživelníky, tiež dve informačné tabule. Projekt počíta aj s výrobou krátkeho promo filmu v troch jazykoch – slovenskom, maďarskom a anglickom. Poskytne základné informácie o meste Košice a o zoologickej záhrade. V rámci posilnenia turistickej atraktivity ho dostanú informačné centrá vo väčších mestách na Slovensku a v Maďarsku. Súčasťou projektu je tiež vzdelávací program pre žiakov škôl, ktorý bude tematicky zameraný na ochranu pôvodnej fauny.  Skvelým pomocníkom pre zoopedagógov bude film o dvoch európsky významných lokalitách. Ide o národnú prírodnú rezerváciu Tajba, ktorá je jedným z posledných útočísk korytnačky močiarnej na Slovensku. Druhou je národná prírodná rezervácia európskeho významu Senné rybníky. Táto cenná ornitologická lokalita je významná tým, že tu hniezdi asi 50 druhov vodných alebo na vodu viazaných vtákov. Je tiež dôležitou súčasťou migračných trás pre 160 druhov vtákov.  V téme bude aj zábavná a vzdelávacie aplikácia pre mobily a tablety, ktorú ZOO Košice pripraví prioritne pre deti a mládež.
Úspešné projekty z predchádzajúcich rokov
Prvý projekt s názvom „ Kooperácia zoologických záhrad na obidvoch stranách hranice a zvýšenie povedomia v oblasti ochrany prírody“ v hodnote 120 tis. eur  ZOO realizovala v rokoch 2006 – 2008 taktiež v rámci programu Interreg IIIA. Výstupmi projektu boli náučný chodník s tematikou fauny, informačný kiosk, pracovné listy pre žiakov ZŠ, knižná publikácia a propagačný materiál. Partnerom projektu bola ZOO Miškolc.
Druhý projekt s názvom „Zvýšenie pro-environmentálneho povedomia v cezhraničných oblastiach ZOO – pro – enviro“ v hodnote 150 tis. eur ZOO realizovala v rokoch v rokoch 2010 – 2012  v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU-SK. Výstupmi projektu boli botanický chodník, propagačné materiály, brožúry. Partnerom bolo  mesto Miškolc .
Tretí projekt s názvom „ZOO spoločne a vzájomne k ochrane prírody a prírodných hodnôt - ZOO cesta“ v hodnote 240 tis. eur ZOO realizovala v rokoch 2014 – 2015 v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU–SK. ZOO Košice bola hlavným partnerom. Výsledkom projektu je prezentácia oblasti Altaj. ZOO cesta – geologický chodník je ukážkou prepojenia geológie a zoológie. V areáli pribudli altánky, lavičky, koše, ale aj 3D prvky fosílií a hornín tamojšieho územia. Bolo  to tiež chovné zariadenie pre kozorožce sibírske, výsadba okrasných drevín, ale aj vydanie informačného sprievodcu po ZOO. Partnerom bola ZOO Miškolc v zastúpení mestom Miškolc.  

ZOO KOŠICE SUCCEEDED IN THE FOURTH CROSS-BORDER COOPERATION PROJECT

ZOO4NAT SKHU/1601/1.1/051

 The Košice Zoological Garden began implementing this year's fourth project of cross-border Slovak-Hungarian cooperation. Within the framework of the Interreg VA Program, the Slovak Republic - Hungary 2014-2020 succeeded in the project "Slovak and Hungarian Zoological Gardens for Conservation of the Fauna in the Border Regions", in the ZOO4NAT under project code SKHU / 1601 / 1.1 / 051. , There are 2 gardens participating in the project; ZOO Budapest as the main partner and the Košice ZOO as a partner.
The budget of the ZOO4NAT project is 1.215 mil. euros. ZOO Košice will contribute 541,000€ with 5% co-financing (own resources), and ZOO Budapest as the main partner will invest almost 675,000€. The implementation of the project is scheduled for 20 months.
 
The aim of the project is to increase the attractiveness of tourism in the border areas of the two neighboring states. The project is based on the idea of ​​protecting the original fauna of the Carpathians, and through its activities it aims to raise public awareness of nature conservation and its values ​​and to save the original animal species in border regions. One of the main exits of Budapest ZOO is a rescue center and a presentation facility for the breeding of protected species of birds, small mammals and reptiles. ZOO Košice thanks to the project gets a new face in two places. In the central zone where the biotope of the floodplain forest is located, an educational path is created. It will include arbors, educational boards and several-fold 3D models of reptiles and amphibians. Three new aviaries for rehabilitated birds will also be set up in close proximity. Within about two hundred meters, near the current suricate breeding facility, 80 square meters of breeding equipment for reptiles and amphibians will be added, as well as two information boards. The project also includes the production of a short promotional film in three languages ​​- Slovak, Hungarian and English. Provides basic information about the city of Kosice and the ZOO. As part of the strengthening of tourist attractiveness, it receives information centers in larger cities in Slovakia and Hungary. The project also includes an educational program for students that will be thematically focused on protecting the original fauna. A great resource for zooplankton will be a film about two major European sites. This is the national nature reserve Tajba, which is one of the last place of the European Pond Turtle in Slovakia. The second is the national nature reserve of European importance Senne Ponds. This valuable ornithological site is significant because there are about 50 species of water or water-bound birds. It is also an important part of migratory routes for 160 species of birds. There will also be a fun and educational app for mobile phones and tablets that ZOO Košice will prepare primarily for children and teenagers.

Successful projects from previous years

The first project entitled "Cooperation of Zoological Gardens on Both Sides of the Border and Raising Awareness of Nature Conservation" with the value of 120,000
€, ZOO was also involved in the years 2006-2008 under the Interreg IIIA program. Outputs of the project were a path with fauna theme, information kiosk, worksheets for elementary school students, book publication and promotional material. The partner of the project was ZOO Miskolc.
The second project, entitled "Increasing environmental awareness in cross-border areas of ZOO - pro - enviro" with the value of 150,000€, ZOO implemented in the years 2010-2012 within the HU-SK cross-border cooperation program. The project's outputs were a botanical path, promotional materials, flyers. The partner was Miskolc.
Third project entitled "ZOO - protect nature and natural values together - ZOO road" with the budget of 240,000€ ZOO implemented in 2014-2015 within the HU-SK cross-border cooperation program. ZOO Košice was the main partner. The result of the project is the Altai presentation. ZOO Path - The geological pathway is a demonstration of the interconnection of geology and zoology. The stalls, benches, baskets, as well as 3D elements of the fossils and rocks of the area were added to the garden area. It was also a breeding facility for Siberian ibex, ornamentation of ornamental woods, but also an information guide for the zoo. The partner was ZOO Miskolc, in association with the city of Miskolc.

 

Obsah tohto dokumentu nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

The content of this webpage does not reflect the official opinion of the European Union.

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku
 
parking.kosice.sk