Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vg023300/www_root_zookosice/OLDweb/mysql.php on line 2
ZOO Košice

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

                   

Vonkajšia expozícia pre pôvodné druhy plazov a obojživelníkov

Zoologická záhrada Košice slávnostne otvorila v sobotu 14. septembra  Vonkajšiu expozíciu pre pôvodné druhy plazov a obojživelníkov. Expozícia je rozdelená do troch častí a každá z nich má tri kóje, v ktorých dostali svoj nový domov ropucha bradavičnatá, skokan zelený, korytnačka močiarna, vretenica severná, užovka obojková, jašterica zelená, jašterica murová, rosnička zelená. „Snažili sme sa upozorniť na tieto druhy aj preto, že v prírode ich počet ubúda. Pritom sú nezastupiteľnou súčasťou potravinového reťazca. Ide o nenápadné, ale veľmi dôležité živočíchy.  Aj keď na mnohých ľudí pôsobia odpudivo,  sú užitočné napr.  aj   pri znižovaní  škodlivého hmyzu či počtov hlodavcov, “ zdôraznil riaditeľ Erich Kočner.
Zoologická záhrada postavila tento objekt vďaka projektu prihraničnej slovensko-maďarskej spolupráce ZOO4NAT (Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre ochranu pôvodných druhov v prihraničných oblastiach) v rámci programu Interreg.  Je financovaný z prostriedkov EU  a  vyžiadal si náklady v hodnote cca 100 tisíc eur.  Súčasťou komplexu sú aj nadrozmerné 3D modely  jašterice zelenej a vretenice severnej.  Viac o živote týchto zvierat sa návštevníci dozvedia z interaktívnej tabule.    Vonkajšia expozícia pre pôvodné druhy plazov a obojživelníkov sa nachádza  v tesnej blízkosti surikát.   Hosťom akcie bola riaditeľka CHKO Latorica Mgr. Kristína Voralová.

 

Náučný chodník Lužný les pre deti i dospelých

Na sviatok detí 1. júna otvorila Zoologická záhrada náučný chodník Lužný les. Nadzemný chodník je dlhý 180 metrov a je doplnený lanovými prekážkami pre deti. Vstupný portál sa nachádza  v bezprostrednej blízkosti chovného zariadenia pre gibony  v centrálnej časti ZOO a ústí na terase klubovne Himaláje, ktorú ZOO využíva na vzdelávanie. Návštevníci sa na náučnom chodníku Lužný les  stretnú  so šiestimi nadrozmernými 3 D modelmi plazov. Vo priestrannom altánku nájdu základné informácie o biotope a zvieratách lužného lesa  vďaka  interaktívnym tabuliam.  Súčasťou chodníka sú aj vyhliadkové terasy s pohľadom na výbehy tahrov himájskych,  kamzíky, plameniaky a jazierko s vodným vtáctvom.
Náučný chodník Lužný les s rozpočtom takmer 140 tisíc eur vyrástol v ZOO vďaka implementácii projektu prihraničnej slovensko-maďarskej spolupráce v rámci programu Interreg. Na projekte s názvom Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch – ZOO4NAT participujú dve ZOO, a to Zoologická záhrada Budapešť ako hlavný partner a Zoologická záhrada Košice ako partner.  Rozpočet projektu predstavuje 1,215 mil. eur. ZOO Košice sa  na čerpaní rozpočtu podieľa  čiastkou 541 tisíc eur s 5-percentnou spoluúčasťou a ZOO Budapešť  ako hlavný partner preinvestuje takmer 675 tisíc eur, a to hlavne na rekonštrukcii Záchranného centra.
Na slávnostnom otvorení chodníka privítali v košickej ZOO aj skupinu maďarských kolegov, ktorú viedol riaditeľ ZOO Budapešť Miklós Persányi.  Spolu s riaditeľom ZOO Košice Erichom Kočnerom a primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačekom prešli chodníkom ako prví návštevníci. V rámci slávnostného dňa dostali nových obyvateľov aj tri nové voliéry, ktoré vybudovali v ZOO Košice taktiež  v rámci projektu ZOO4NAT. Do nových expozícií s rozpočtom 40 tisíc eur vypustili rehabilitované dravce zo Záchranného centra ZOO Budapešť.    

 

Vítanie žeriavov

Tradičné podujatie pri príležitosti Dňa vtákov, ktorého hlavným cieľom je propagovať ochranu prírody a najmä vtáctva v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky, sa uskutočnilo 30. marca na náučnom chodníku Vtáčím rajom a v areáli Senianskeho kaštieľa. V infostánku SOS/Birdlife Slovensko aj pri pozorovaní vtákov na rozľadniach sa okolo 1500 návštevníkov dozvedelo o význame tohto jedinečného územia, ochrane prírody, dôležitosti mokradí a pozorovali množstvo migrujúcich vtákov. Zvyčajným spestrením programu boli tvorivé dielne pre deti, ktoré pripravili občianske združenia, Slovenský červený kríž, ale aj jednotlivci či sponzori. Veľký úspech mal stánok ZOO Košice, ktorý propagoval záchranu pôvodných druhov zvierat v rámci projektu prihraničnej spolupráce ZOO4NAT programu Interreg.

 

Welcoming of the cranes

On September 30th took on educational trail Bird paradise and in the compound of fort Senné place traditional event in the occasion of Bird Day. The main aim of the event is to promote nature conservation, especially of birds in Protected area Senné ponds. Around 1 500 visitors got in info of BirdLife Slovakia and during birdwatching on the observation towers acquainted with importance of this unique area, nature conservation, importance of the wetlands. They also watched migrating birds. Creative workshops for the children prepared by citizens´ associations, individuals and sponsors were diversification of the program. The exhibition stand of Košice Zoo, which promoted saving of native animal species within project cross-border cooperation ZOO4NAT  within programme Interreg, had a great success.

 

A darvak köszöntése

A Madarak Napja alkalmából szervezett hagyományos rendezvény, melynek fő célja a természetvédelem, s ezen belül főleg a madarak védelmének a népszerűsítése a Szennai halastavak (Senianske rybníky) madárvédelmi területen, március 30-án került megrendezésre. Helyszíne a Madárparadicsom tanösvény és a Szennai kastély volt. Az SOS/Birdlife Slovensko tájékoztatási pontnál és a helyi madárleseknél tartózkodó mintegy 1500 látogató tájékoztatást kapott ennek az egyedi madárvédelmi területnek a jelentőségéről, a természetvédelemről, a mocsarak fontosságáról és egyidejűleg rengeteg vonuló madarat is megfigyelhettek. A program színesítését szolgálták a gyerekek számára rendezett alkotóműhelyek, amelyeket a polgári egyesületek, a Szlovák Vöröskereszt, de egyének és szponzorok is támogattak. A Kassai Állatkert standja váltott ki rendkívül nagy érdeklődést, amely az őshonos állatfajok védelmét népszerűsítette a ZOO4NAT Interreg program keretében megvalósított határon átnyúló projektje keretében.

 

 

 

Naša spolupráca so ZOO Budapešť

Centrálna časť košickej Zoologickej záhrady v tomto roku dostane novú tvár. Za chovným zariadením gibonov zlatolícich už teraz môžu návštevníci pozorovať čulý stavebný ruch. Súvisí s realizáciou projektu slovensko-maďarskej prihraničnej spolupráce v rámci programu Interreg zameraného na ochranu pôvodnej fauny. Už júni vďaka tomu ZOO otvorí interaktívny náučný chodník Lužný les, ktorý prechádza prirodzeným biotopom horského lužného lesa. Na 140 metroch stretnú návštevníci okrem iného nadživotné 3D modely plazov a obojživelníkov. Súčasťou chodníka budú aj interaktívne tabule a vyhliadkové terasy, z ktorých budú môcť návštevníci pozorovať tahry či plameniaky. Len pár desiatok metrov odtiaľ rastú ukážkové terária pre pôvodné druhy plazov a obojživelníkov. Súčasťou projektu sú tiež tri voliéry, ktoré pribudli v areáli ZOO vlani. Rozpočet projektu Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre ochranu pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch pre ZOO Košice predstavuje 542 tisíc eur. Hlavným partnerom tohto projektu je ZOO Budapešť, ktorá prostriedky z fondov EU využije na rekonštrukciu záchranného a rehabilitačného centra. Pred tromi rokmi sme otvorili chovné zariadenie pre kozorožce sibírske, ktoré sme taktiež financovali z prostriedkov EU v rámci prihraničnej slovensko-maďarskej spolupráce.

Our cooperation with Budapest Zoo

Central part of Košice Zoo will get in this year new face. Behind the breeding facility of Yellow-cheeked Gibbon can in this period tourists observe lively building activity. It is connected with implementation of cross-border Slovak - Hungarian project of Interreg program focused on conservation of native fauna. Our Zoo will open thanks to that already in June interactive educational trail Bottomland forest, which goes through the natural biotope of montane bottomland forest. Trail will be 140 m long and the visitors will see there e. g. over life sized 3D models of reptiles and amphibian. The part of the trail will also be the interactive board and observation terraces, from which the visitors will be able to watch the tahrs and flamingos. Only few dozen meters from the educational trail are growing the demonstration terarriums for native reptile and amphibian species. Within the project were already in the last year in the area of Zoo built three aviaries. The budget of the project Slovak and Hungarian Zoos for conservation of native fauna along the border regions is for Košice Zoo 542 thousand euros. Lead beneficiary of the project is Budapest Zoo, which will use the resources from EU funds on reconstruction of the rescue and rehabilitation centre.Three years ago we opened the breeding facility for Siberian Ibexes, which was also financed from EU funds within Slovak - Hungarian cross-border cooperation.    

 

 

 

 

Stretnutie projektových tímov

V dňoch 22. a 23. novembra sa v košickej Zoologickej záhrade na svojom druhom stretnutí zišli projektové tímy projektu ZOO4NAT. Obe strany konštatovali, že aktivity projektu postupujú v súlade s harmonogramom, aj keď  plánovaný rozpočet nebude v prvom roku implementácie z objektívnych príčin úplne vyčerpaný. Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka stavieb – voliér, chovného zariadenia pre plazy a náučného chodníka Lužný les. Hlavný partner (ZOO Budapešť)  a partner (ZOO Košice) sa v druhej časti dvojdňového rokovania zamerali na aktivity súvisiace so spoločným vzdelávaním a marketingovou stratégiou.

Consortium meeting

On November 22nd and 23rd organized Košice Zoo second consortium meeting of ZOO4NAT project. Both parties stated, that project activities continue in compliance with schedule, although planned budget won´t be in the first implementation year from the objective causes depleted. The part of the meeting was also inspection of the constructions - aviaries, breeding facility for reptiles and education trail Bottomland forest. Lead beneficiary (Budapest Zoo) and beneficiary (Košice Zoo) focused in the the second day of the meeting on activities related with joint education and marketing strategy. 

 

 

Oslávili sme sviatok zvierat

Svetový deň zvierat, ktorý pripadá na 4. októbra, sme spojili s prezentáciou projektu slovensko-maďarskej prihraničnej spolupráce Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch. V programe Interreg ho implementujú ZOO Budapešť ako hlavný partner a ZOO Košice ako partner. Za účasti asi troch stoviek ľudí projekt predstavila košická ZOO, ktorá malú slávnosť spojila s krstom mláďatka a autogramiádou populárnej youtuberky Lady Zika.

 

O ZOO4NAT aj na oslavách desaťročia chovu tučniakov

Desať rokov chovu tučniakov si v sobotu 15. septembra pripomenula košická Zoologická záhrada. Päť tohtoročných mláďat dostalo krstných rodičov z tímu HC Košice, ktorý viedol kapitán košických hokejistov a reprezentant Slovenska Laco Nagy. Prvýkrát sa dostali do chovného zariadenia aj návštevníci, ktorých počas programu vyžrebovala hokejová hviezda s rodinou. Pri chovnom zariadení tučniakov, kde sa oslava ich desaťročného chovu uskutočnila, návštevníci našli aj tučniačí a fan stánok HC Košice. Takmer 1500 návštevníkom riaditeľ ZOO Košice predstavil chov tučniakov, ktoré patria medzi ohrozené druhy. Zdôraznil pritom, že aj veľa pôvodných druhov potrebuje našu starostlivosť a ochranu. „Projekt prihraničnej slovensko-maďarskej spolupráce ZOO4NAT, ktorý realizujeme so ZOO Budapešť v programe Interreg, vychádza práve z tejto myšlienky. Jeho aktivity smerujú k ochrane pôvodných druhov plazov a obojživelníkov, záchrane biotopov, ale aj zvyšovaniu povedomia cestou vzdelávania verejnosti“, povedal.

 

Otváracia konferencia

Zoologická záhrada Košice zorganizovala v dňoch 28. – 29. mája dvojdňovú medzinárodnú konferenciu k projektu Slovenské a maďarské  zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch – ZOO4NAT.  Prvý deň venovali organizátori prezentáciám a prednáškam.  Boli zamerané na rozvoj turistického ruchu v prihraničných oblastiach, vzdelávanie zamerané na  zvýšenie povedomia o ochrane prírodných hodnôt a pôvodných druhov zvierat. Obaja partneri predstavili svoje aktivity. Organizátori spojili  druhý deň konferencie s výjazdom  do Chráneného vtáčieho územia európskeho významu Senianskych rybníkov, kde hniezdi 50 druhov vtákov a ďalších 160 druhov tu má migračnú trasu. Táto lokalita spolu s Tajbou, ktorá je jednou z posledných útočísk  korytnačky močiarnej na Slovensku, sa stane základom pre výrobu vzdelávacieho filmu.

Opening Conference

Košice Zoo organized in days May 28th - 29th two-day international conference within the project Slovak and Hungarian Zoos for the Conservation of Native Fauna along the border regions - ZOO4NAT. On the first day organisers payed attention to presentations and lectures. They were focused on development of tourims in cross-border regions, education focused on raising awareness about protection of natural values and of native animal species. Both partners presented their activities. Second day of the conference organisers associated with visit of the Protected Bird Area Senné ponds, where nest 50 bird species and another 160 species have here the migration route. This locality together with Tajba, which is one of the places of occurence of European Pond Turtle in Slovakia, will be the basis for the production of educational film.

 

 

 

ZOO Košice uspela so štvrtým projektom cezhraničnej spolupráce

Cieľom projektu "Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch” skrátený názov “ZOO4NAT” je podporiť rozvoj turistického ruchu formou zvýšenia povedomia verejnosti o ochrane prírodných hodnôt s dôrazom na chránené druhy živočíchov žijúce v regiónoch spoločných pohraničných oblastí. Význam spolupráce spočíva aj vo výmene skúseností pri zachovávaní biodiverzity a zveľaďovaní európskeho prírodného dedičstva. Na projekte participujú dve ZOO, a to Zoologická záhrada Budapešť ako hlavný partner a Zoologická záhrada Košice ako partner. Rozpočet projektu ZOO4NAT predstavuje 1,215 mil. eur. ZOO Košice sa bude na čerpaní rozpočtu podieľať čiastkou 541-tisíc eur s 5-percentnou spoluúčasťou a ZOO Budapešť ako hlavný partner preinvestuje takmer 675-tisíc eur.

Košice Zoo succeeded with fourth project of cross-border cooperation

Hungarian and Slovakian project partners with complementary competences in animal rescuing, joined forces to raise public awareness on the conservation of natural values with emphasis on rescuing protected animal species of the borderline regions. An essential condition of success is to engage more visitors to touristic attractions related to this topic. We build a rescue center and demonstration facilities in Budapest, where professionals medicate, keep and display more than one thousand individuals of protected bird, small mammal and reptile species in a year, and these animals are in high interest by the visitors. Infrastructures are an educational trail, called “Bottomland forest”, as well as breeding facilities for reptiles and aviaries for birds in Kosice. Through joint marketing actions, we develop know-how on the role of innovative solutions in analysing and attracting visitors with education purpose, and develop educational game through mobile application for youth, educational program for public through digital informational board and educational documentary film. We organize professional workshops, webinars, international conferences, and electronical compilation to build professional capacities both in rescue work, education and marketing. We deliver exchange of experience to form long-term, non-formal organizational network of organizations and institutions active in the field of protection of nature and environment. Based on the new attractions, new capacities and findings of the project, direct marketing actions will be delivered to support quality tourism in borderline area of our two neighbouring states, resulting in attracting more than ten thousand new visitors.