Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

              

Otváracia konferencia k projektu ZOO4NAT

Zoologická záhrada Košice zorganizovala v dňoch 28. – 29. mája medzinárodnú otváraciu  konferenciu k projektu Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch – ZOO4NAT. V januári ho začali implementovať ZOO Budapešť ako hlavný partner a ZOO Košice ako partner v rámci programu Interreg. Rozpočet projektu predstavuje 1,215 milióna eur. ZOO Košice sa bude na čerpaní rozpočtu podieľať sumou 541 tisíc eur, s 5-percentnou spoluúčasťou. Ďalších 10 percent pokryje zo svojho rozpočtu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. ZOO Budapešť sa bude na čerpaní projektu podieľať sumou takmer 675 tisíc eur. Implementácia projektu je naplánovaná na 20 mesiacov, projekt sa má ukončiť v auguste roku 2019. Dvojdňová konferencia sa venovala cieľom projektu. Prezentácie a prednášky vychádzali zo základnej myšlienky projektu, a to je zvýšiť atraktivitu turistického ruchu a vzdelávacími aktivitami zvýšiť povedomie na ochranu prírodných hodnôt a pôvodných druhov zvierat v prihraničných regiónoch. ZOO Budapešť v rámci aktivít projektu vybuduje záchranné a rehabilitačné centrum  na záchranu chránených druhov vtákov, malých cicavcov a plazov. V ZOO Košice pribudne ukážka biotopu lužného lesa, pričom ZOO využije pri vybudovaní rovnomenného náučného chodníka priestor s pôvodným biotopom mokradí. Súčasťou projektu budú aj tri nové voliéry pre rehabilitované vtáky, tiež nové chovné zariadenie pre pôvodné druhy plazov a obojživelníky.  Pribudnú aj ich nniekoľkonásobne zväčšené 3D modely, interaktívne tabule, mobilné vzdelávacie aplikácie pre deti, či vzdelávacie filmy. Organizátori spojili druhý deň konferencie s výjazdom do národnej prírodnej rezervácie európskeho významu Senianskych rybníkov, kde hniezdi 50 druhov vtákov a ďalších 160 druhov tu má migračnú trasu. Táto lokalita spolu s Tajbou, ktorá je jednou z posledných útočísk korytnačky močiarnej na Slovensku, sa stane základom pre výrobu vzdelávacieho filmu. Súčasťou tohto podujatia  bola tlačová konferencia.

ZOO4NAT Opening Conference

ZOO Košice organized an international opening conference on the project of Slovak and Hungarian Zoological Gardens for the preservation of the original fauna in the border regions - ZOO4NAT on May 28-29. It has started implementing in Budapest ZOO as the main partner and ZOO Košice as an Interreg partner. The budget of the project is 1.215 million euros. ZOO Košice will benefit from a budget of 541 thousand euros, with a 5% share. Another 10 percent will cover the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic from its budget. Budapest Zoo will take part in the project with almost € 675,000. The implementation of the project is scheduled for 20 months, and the project is due to end in August 2019. The two-day conference devoted to the project's goal. Presentations and lectures were based on the basic idea of ​​the project, namely to increase the attractiveness of tourism and educational activities to raise awareness of the protection of natural values ​​and the original animal species in border regions. Budapest ZOO will build a rescue and rehabilitation center for the conservation of protected species of birds, small mammals and reptiles in the framework of the project's activities. At ZOO Košice will be added a demonstration of the habitat of the floodplain forest, while the ZOO will use the original wetland habitat for the construction of the educational walkway with the same name. The project will also include three new aviaries for rehabilitated birds, as well as new breeding equipment for native species of reptiles and amphibians. There will be added several-fold expanded 3D models of these animals, interactive boards, mobile educational apps for children, and educational films. The organizers joined the second day of the conference with an excursion into the National Nature Reserve of European significance - Senian Ponds, where 50 species of birds nest and another 160 species have a migratory routes. This site, together with Tajba, which is one of the last location of the European Pond Turtle in Slovakia, will become the basis for the production of educational film. A press conference was part of this event.

 

ZOO KOŠICE USPELA SO ŠTVRTÝM PROJEKTOM PRIHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

ZOO4NAT SKHU/1601/1.1/051

 Zoologická záhrada Košice začala v tomto roku implementovať v poradí už štvrtý projekt prihraničnej slovensko-maďarskej spolupráce. V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 uspela s projektom „Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch", ZOO4NAT. Kód projektu je SKHU/1601/1.1/051. Participujú na ňom dve ZOO, a to Zoologická záhrada Budapešť ako hlavný partner a Zoologická záhrada Košice ako partner.

Rozpočet projektu ZOO4NAT predstavuje 1,215 mil. eur. ZOO Košice sa bude na čerpaní rozpočtu podieľať  čiastkou 541 tisíc eur s 5-percentnou spoluúčasťou a ZOO Budapešť ako hlavný partner preinvestuje takmer 675 tisíc eur. Implementácia projektu je naplánovaná na 20 mesiacov. 
 Cieľom projektu  je zvýšiť atraktivitu turistického ruchu v prihraničných oblastiach oboch susedských štátov.  Projekt vychádza z myšlienky ochrany pôvodnej fauny Karpát a prostredníctvom aktivít sa zameriava na zvýšenie verejného povedomia o ochrane prírody, jej hodnôt a na záchranu pôvodných druhov zvierat v prihraničných regiónoch. Jedným z hlavných výstupov ZOO Budapešť je záchranné centrum a prezentačné zariadenie na chov chránených druhov vtákov, malých cicavcov a plazov. ZOO Košice vďaka projektu dostane novú tvár na dvoch miestach. V centrálnej zóne, kde sa nachádza biotop lužného lesa, vznikne rovnomenný náučný chodník. Jeho súčasťou budú altánky, vzdelávacie tabule a niekoľkonásobne zväčšené 3D modely plazov a obojživelníkov. V tesnej blízkosti vyrastú tiež tri nové voliéry pre rehabilitované vtáky.  V dosahu asi dvesto metrov, v okolí súčasného chovného zariadenia pre surikaty, pribudnú na 80-tich štvorcových metroch chovné zariadenia pre plazy a obojživelníky, tiež dve informačné tabule. Projekt počíta aj s výrobou krátkeho promo filmu v troch jazykoch – slovenskom, maďarskom a anglickom. Poskytne základné informácie o meste Košice a o zoologickej záhrade. V rámci posilnenia turistickej atraktivity ho dostanú informačné centrá vo väčších mestách na Slovensku a v Maďarsku. Súčasťou projektu je tiež vzdelávací program pre žiakov škôl, ktorý bude tematicky zameraný na ochranu pôvodnej fauny.  Skvelým pomocníkom pre zoopedagógov bude film o dvoch európsky významných lokalitách. Ide o národnú prírodnú rezerváciu Tajba, ktorá je jedným z posledných útočísk korytnačky močiarnej na Slovensku. Druhou je národná prírodná rezervácia európskeho významu Senné rybníky. Táto cenná ornitologická lokalita je významná tým, že tu hniezdi asi 50 druhov vodných alebo na vodu viazaných vtákov. Je tiež dôležitou súčasťou migračných trás pre 160 druhov vtákov.  V téme bude aj zábavná a vzdelávacie aplikácia pre mobily a tablety, ktorú ZOO Košice pripraví prioritne pre deti a mládež.
Úspešné projekty z predchádzajúcich rokov
Prvý projekt s názvom „ Kooperácia zoologických záhrad na obidvoch stranách hranice a zvýšenie povedomia v oblasti ochrany prírody“ v hodnote 120 tis. eur  ZOO realizovala v rokoch 2006 – 2008 taktiež v rámci programu Interreg IIIA. Výstupmi projektu boli náučný chodník s tematikou fauny, informačný kiosk, pracovné listy pre žiakov ZŠ, knižná publikácia a propagačný materiál. Partnerom projektu bola ZOO Miškolc.
Druhý projekt s názvom „Zvýšenie pro-environmentálneho povedomia v cezhraničných oblastiach ZOO – pro – enviro“ v hodnote 150 tis. eur ZOO realizovala v rokoch v rokoch 2010 – 2012  v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU-SK. Výstupmi projektu boli botanický chodník, propagačné materiály, brožúry. Partnerom bolo  mesto Miškolc .
Tretí projekt s názvom „ZOO spoločne a vzájomne k ochrane prírody a prírodných hodnôt - ZOO cesta“ v hodnote 240 tis. eur ZOO realizovala v rokoch 2014 – 2015 v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU–SK. ZOO Košice bola hlavným partnerom. Výsledkom projektu je prezentácia oblasti Altaj. ZOO cesta – geologický chodník je ukážkou prepojenia geológie a zoológie. V areáli pribudli altánky, lavičky, koše, ale aj 3D prvky fosílií a hornín tamojšieho územia. Bolo  to tiež chovné zariadenie pre kozorožce sibírske, výsadba okrasných drevín, ale aj vydanie informačného sprievodcu po ZOO. Partnerom bola ZOO Miškolc v zastúpení mestom Miškolc.  

ZOO KOŠICE SUCCEEDED IN THE FOURTH CROSS-BORDER COOPERATION PROJECT

ZOO4NAT SKHU/1601/1.1/051

 The Košice Zoological Garden began implementing this year's fourth project of cross-border Slovak-Hungarian cooperation. Within the framework of the Interreg VA Program, the Slovak Republic - Hungary 2014-2020 succeeded in the project "Slovak and Hungarian Zoological Gardens for Conservation of the Fauna in the Border Regions", in the ZOO4NAT under project code SKHU / 1601 / 1.1 / 051. , There are 2 gardens participating in the project; ZOO Budapest as the main partner and the Košice ZOO as a partner.
The budget of the ZOO4NAT project is 1.215 mil. euros. ZOO Košice will contribute 541,000€ with 5% co-financing (own resources), and ZOO Budapest as the main partner will invest almost 675,000€. The implementation of the project is scheduled for 20 months.
 
The aim of the project is to increase the attractiveness of tourism in the border areas of the two neighboring states. The project is based on the idea of ​​protecting the original fauna of the Carpathians, and through its activities it aims to raise public awareness of nature conservation and its values ​​and to save the original animal species in border regions. One of the main exits of Budapest ZOO is a rescue center and a presentation facility for the breeding of protected species of birds, small mammals and reptiles. ZOO Košice thanks to the project gets a new face in two places. In the central zone where the biotope of the floodplain forest is located, an educational path is created. It will include arbors, educational boards and several-fold 3D models of reptiles and amphibians. Three new aviaries for rehabilitated birds will also be set up in close proximity. Within about two hundred meters, near the current suricate breeding facility, 80 square meters of breeding equipment for reptiles and amphibians will be added, as well as two information boards. The project also includes the production of a short promotional film in three languages ​​- Slovak, Hungarian and English. Provides basic information about the city of Kosice and the ZOO. As part of the strengthening of tourist attractiveness, it receives information centers in larger cities in Slovakia and Hungary. The project also includes an educational program for students that will be thematically focused on protecting the original fauna. A great resource for zooplankton will be a film about two major European sites. This is the national nature reserve Tajba, which is one of the last place of the European Pond Turtle in Slovakia. The second is the national nature reserve of European importance Senne Ponds. This valuable ornithological site is significant because there are about 50 species of water or water-bound birds. It is also an important part of migratory routes for 160 species of birds. There will also be a fun and educational app for mobile phones and tablets that ZOO Košice will prepare primarily for children and teenagers.

Successful projects from previous years

The first project entitled "Cooperation of Zoological Gardens on Both Sides of the Border and Raising Awareness of Nature Conservation" with the value of 120,000
€, ZOO was also involved in the years 2006-2008 under the Interreg IIIA program. Outputs of the project were a path with fauna theme, information kiosk, worksheets for elementary school students, book publication and promotional material. The partner of the project was ZOO Miskolc.
The second project, entitled "Increasing environmental awareness in cross-border areas of ZOO - pro - enviro" with the value of 150,000€, ZOO implemented in the years 2010-2012 within the HU-SK cross-border cooperation program. The project's outputs were a botanical path, promotional materials, flyers. The partner was Miskolc.
Third project entitled "ZOO - protect nature and natural values together - ZOO road" with the budget of 240,000€ ZOO implemented in 2014-2015 within the HU-SK cross-border cooperation program. ZOO Košice was the main partner. The result of the project is the Altai presentation. ZOO Path - The geological pathway is a demonstration of the interconnection of geology and zoology. The stalls, benches, baskets, as well as 3D elements of the fossils and rocks of the area were added to the garden area. It was also a breeding facility for Siberian ibex, ornamentation of ornamental woods, but also an information guide for the zoo. The partner was ZOO Miskolc, in association with the city of Miskolc.

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku